CONTACT

Uitgave: GGZ Nederland

Copyright 2018 © GGZ Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen bij deze uitgave. Het gebruik van tekst is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Deze uitgave is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Redactie noch uitgever kan echter aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit onvolledig of onjuist opgenomen informatie. Voor verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen.Redactie  |  Afdeling Communicatie GGZ Nederland
Bezoekadres   |  Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort 
Telefoon   |   033 460 89 00
E-mail   |  communicatie@ggznederland.nl


Vormgeving  |   Case Communicatie, Ede
Datum  |  oktober 2018

Meer informatie

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term
Vul minimaal 3 karakters in.